Drâm d'amåur

Clicca sulla freccia per ascoltare la zirudella

Na ragâza s é amazè
par l anbråuṡ ch’al l’à lasè.
Ló i l ciâmen «bèl Gigén»
canpagnôl e pén d quatrén
sänza côr e sänza unåur,
in manîra, la pió tréssta,
da grandéssum egoéssta;
con buṡî e zerimòni
e pruméss ed matrimòni.
Lî, vivänd cun la speränza,
ai carsêva intänt la pänza.
Ma un brótt dé, sänza un parché
ló u s n andé, piantändla alé.
Lî, puvréina, l’é vanzè
cun un fiôl e abandunè,
e davänti a tänta ṡdétta,
l’à arnunziê ala sû vétta..
E l anbråuṡ duv êl andè
in ste chèṡ acsé ṡgraziê?
u n l avêva da capîr
ch’u la fêva acsé murîr?
E cal pôver ragazôl,
chi arlîva adès cal fiôl?
L’é una stòria brîṡa bèla
tócc e dâi la zirudèla.