Al pagnòt ed pän da sèt baiûc

Clicca sulla freccia per ascoltare la zirudella

Zirudèla, bän o mèl
a vói pròpri dîr un quèl
änc ch’ a n sía un istrué
al zirudèli a li scrîv mé,
a riguèrd a sta questiån
a voi dîr la mî raṡån .
Guardî al frût ed ste ṡgunbéi,
s’u n i fóss a starénn méi:
gî mò só, cus’avîv utgnû?
Gnént, al pän i l än carsû,
al pagnòt, a v l asicûr,
agli én tót ràmmel e livadûr
pò al prêzi ed sèt bajòc
ai é chèṡi ed fèr un ciòc,
cómm cla vècia dal Pradèl
ch’ai rujé änc al budèl.
Una vôlta, al tänp indrî,
al ràmmel l îra pr i purzî;
mo cla vècia là, puvratta,
lî l’avé na bèla stratta:
di stimòni u i n é pió d ón,
dmandèl pûr änc a Ghitån..
Qué finéss la mî sturièla,
tócc e dâi la zirudèla.