"Al tranvâi dla pîv ed zänt"

Clicca sulla freccia per ascoltare la zirudella

Zirudèla, cus’in gîv?
Al tranvâi ch’ al và ala Pîv
pr un bulån ch’u s îra rått
par la strè ch’la va al Buscàtt
L é stè càuṡa d un bèl guâi
andänd fòra dal rutâi!
Ste fatâz straurdinèri
l à purtè un ritèrd d urèri,
pió d un’ åura avän spitè
in staziån, par fèr sicûr
al traspôrt di viazadûr:
i än pasè int un èter trêno
quêṡi nôv, con un bån frêno.
Óng’ såtta żêro cun la naiv,
cardîm mé, an fà brîṡa pieṡair.
Mo ad un trât, änc sta canâja
l’à un vagån ch’ va zå ed rutâja.
Cun stal stòri ed tótt i dé
al sarvézzi al mèrcia acsé;
spass la zänt la s acuntänta
la n prutèsta e la n s lamänta,
la s rasaggna bän o mèl
cómm al fât pió naturèl.
Mo mé a dégg, e cun raṡån,
ch l’é una côsa ch’la n và bän:
al bigliàtt l é stè paghè
par viażèr asicurè,
brîṡa andèr vî cum as pôl
a riṡghêr änc l òs dal còl.
Se i machégg’ i n én sicûr
u s và drétt incåntr al mûr,
e as pôl änc s-cianchès agli òs
o finîr in fånnd al fòs
e dvintèr una fritèla,
tócc e dâi la zirudèla.