a Tavola, in Cucina

La pulänt cun al butîr l’é un magnèr da cavalîr.
Pän col nûṡ, magnèr da spûṡ.
Al ṡbadâc’ u n vôl ingân: o said, o sånn o fâm.
Da tèvla an te tûr mâi, fén che la båcca la n sà ed furmâi.
L é méi un ôv int la pgnâta che un’ôca int la vâl.
Spåuṡa e nôra int la cuṡéina e la cà la và in arvéina.
Galéina vècia la fà bån brôd.
Trójja pîgra la n magné mâi paira madûra.
Mnèstra féssa e prêdica cèra.