Vita Campestre

Sän Luränz grän calûra, Sänt Antòni grän fardûra, l’ónna e l’ètra pôc al dûran.
Mèrz marzån, trî dé catîv e un dé bån..
Par Sänta Bibièna, quaränta dé e una stmèna.
Mèrz dal vänt, avréll dal tänp, mèrz di trón e żóggn di quajón.
Se ed żnèr al sóppia, ed febrèr al naiva.
Mèrz sótt, avréll bagnè, beèt al vilän ch’l à sumnè.
Chi drôm ed mâż, al dżóuna in setàmmber.
Âria råssa, o ch’al péssa o ch’al såffia.
L arîva al brótt tänp dal bûṡ dla Iâcma.
Cârga grända la vûda al bòsc e in pió la rånp agli òs.
Sän Lócca dai balûṡ in båcca.
A zapèr la véggna d agåsst u s rinpéss la cantéina ed måsst.
Mèrz pén ed vänt, pió pâja che furmänt.
Par Sän Lócca nèspel as plócca.